مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۸۲. معرفی پهنه ساختاری خاور سمنان

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۸۳. شواهد جنبا بودن گسل عطاری

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۸۷. نقش گسل قمرود در لرزه خیزی شهر قم

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰