مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۴۵. نقش گسل قمرود در لرزه خیزی شهر قم

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰