مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۳۵. زمین ساخت فعال گسل دامغان

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۳۷. مقایسه داده های رسوب مدلهای تجربی با مقدار واقعی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۳۸. نمک هرمز در دشت آبادان (جنوب غرب ایران)

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰