مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۱۳. زمین لرزه های القایی مرتبط با برخی از سدهای مهم ایران

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

۱۴. مقایسه داده های رسوب مدلهای تجربی با مقدار واقعی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰