مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۱۰۵. زمین ساخت فعال گسل دامغان

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۱۰۸. معرفی پهنه برشی بیچند و ارایه شواهدی از جنبایی آن

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۱۱۰. تکتونیک نمک، چین خوردگی و گسلش در زاگرس و خلیج فارس

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰