مطالب مرتبط با کلید واژه

تکتونیک


۵. زمین لرزه های القایی مرتبط با برخی از سدهای مهم ایران

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

۸. تعیین لرزه خیزی شهرستان اردبیل به روش قطعی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۹. مقایسه داده های رسوب مدلهای تجربی با مقدار واقعی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰