مطالب مرتبط با کلید واژه

زمینلغزش


۱. بررسی زمین لغزش های ساختگاه سد قلعه چای عجبشیر

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۲. تحلیل عوامل موثر در سنگ لغزه های منطقه قطروم

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷

۵. خطر زمین لغزش های حاصل از زلزله در شمال تهران

تاريخ برگزاری : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۷