مطالب مرتبط با کلید واژه

ژئوالکتریک


۲. ارزیابی آبخوان دشت باهوکلات به روش ژئوالکتریک

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰