مطالب مرتبط با کلید واژه

بیرجند


۹. تحلیل هندسی ناودیس معلق حامی(شمال باختری بیرجند)

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۱۰. ارائه مدل تشکیل چین –گسلش شمال بیرجند

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰