مطالب مرتبط با کلید واژه

5تیر ماه 1399


۱. گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه ۵تیر ماه ۱۳۹۹-قطور – استان آذربایجان غربی

در ساعت 10:03دقیقه پنج شنبه 5تیرماه ، 1399زمینلرزه ای با بزرگای 5/3در مقیاس MNدر عمق 10 کیلومتری از سطح زمین قطور از توابع استان آذربایجان غربی را لرزاند. رومرکز این رخداد توسط مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه در حدود 22کیلومتری قطور، 47کیلومتری زرآباد، و 60کیلومتری تازه شهر گزارش شده است. لرزه خیزی یکماهه گذشته در این منطقه در تصویر 1و مشخصات این زمین لرزه در جدول - 1ارائه شده است. نزدیکترین گسل ها در شعاع 150کیلومتری از رومرکز این زمین لرزه عبارتند از: گسل خوی در فاصله 51کیلومتری، گسل سلماس در فاصله 65کیلومتری و گسل شمال تبریز در فاصله 85کیلومتری