مطالب مرتبط با کلید واژه

گزارش مقدماتی ریزش سنگ


۱. گزارش مقدماتی ریزش سنگ سواد کوه یک فروردین۱۳۹۹

گزارش مقدماتی ریزش سنگ در روستای پیت سرای سواد کوه یک فروردین ماه 1399