مطالب مرتبط با کلید واژه

سواد کوه


۱. گزارش مقدماتی ریزش سنگ سواد کوه یک فروردین۱۳۹۹

گزارش مقدماتی ریزش سنگ در روستای پیت سرای سواد کوه یک فروردین ماه 1399