مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین لرزه


گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه فیروزآباد-لرستان  ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱. گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه فیروزآباد-لرستان ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

نویسنده : رضا علیخان زاده

ساعت 12:37دقیقه چهارشنبه 17اردیبهشت ماه ،1399زمین لرزه ای با بزرگای 5/1در عمق 7کیلومتری از سطح زمین در حوالی روستای چمتکله جنوب شهرستان فیروزآباد در استان لرستان را لرزاند

گزارش زمین لرزه  ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

۲. گزارش زمین لرزه ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 19اردیبهشت ماه 1399

گزارش زمین لرزه  ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

۳. گزارش زمین لرزه ۷خرداد ماه ۱۳۹۹-دماوند-تهران

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 7خرداد ماه 1399

۴. گزارش زمین لرزه فیروزآباد لرستان ۱۷ اردیبهشت تکمیلی.

نویسنده : زهرا کمالی

ساعت 12:37دقیقه چهارشنبه 17اردیبهشت ماه ،1399زمین لرزه ای با بزرگای 5/1در عمق 7کیلومتری از سطح زمین در حوالی روستای چمتکله جنوب شهرستان فیروزآباد در استان لرستان را لرزاند.

۵. گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه ۸فروردین ماه ۱۳۹۹فاریاب - کرمان

در ساعت 11:10دقیقه جمعه 8فروردین ماه ، 1399زمینلرزه ای با بزرگای 5/4در مقیاس MNدر عمق 14 کیلومتری از سطح زمین فاریاب از توابع استان کرمان را لرزاند

۶. گزارش مقدماتی ریزش سنگ سواد کوه یک فروردین۱۳۹۹

گزارش مقدماتی ریزش سنگ در روستای پیت سرای سواد کوه یک فروردین ماه 1399

۷. گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه ۵تیر ماه ۱۳۹۹-قطور – استان آذربایجان غربی

در ساعت 10:03دقیقه پنج شنبه 5تیرماه ، 1399زمینلرزه ای با بزرگای 5/3در مقیاس MNدر عمق 10 کیلومتری از سطح زمین قطور از توابع استان آذربایجان غربی را لرزاند. رومرکز این رخداد توسط مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه در حدود 22کیلومتری قطور، 47کیلومتری زرآباد، و 60کیلومتری تازه شهر گزارش شده است. لرزه خیزی یکماهه گذشته در این منطقه در تصویر 1و مشخصات این زمین لرزه در جدول - 1ارائه شده است. نزدیکترین گسل ها در شعاع 150کیلومتری از رومرکز این زمین لرزه عبارتند از: گسل خوی در فاصله 51کیلومتری، گسل سلماس در فاصله 65کیلومتری و گسل شمال تبریز در فاصله 85کیلومتری