مطالب مرتبط با کلید واژه

گزارش زمین لرزه


گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه فیروزآباد-لرستان  ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱. گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه فیروزآباد-لرستان ۱۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

نویسنده : رضا علیخان زاده

ساعت 12:37دقیقه چهارشنبه 17اردیبهشت ماه ،1399زمین لرزه ای با بزرگای 5/1در عمق 7کیلومتری از سطح زمین در حوالی روستای چمتکله جنوب شهرستان فیروزآباد در استان لرستان را لرزاند

۲. گزارش زمین لرزه ۱۴خرداد ماه۱۳۹۹ -صالح آباد – استان ایلام

نویسنده : رضا علیخان زاده

گزارش مقدماتی رخداد زمین لرزه 14خرداد ماه1399 -صالح آباد – استان ایلام