مطالب مرتبط با کلید واژه " اصفهان "


۳۱. کبودان

مقیاس : 1:100000

۳۲. فرخى

مقیاس : 1:100000

۳۳. اردیب

مقیاس : 1:100000

۳۴. عروسان

مقیاس : 1:100000

۳۵. خور

مقیاس : 1:100000

۳۶. آران

مقیاس : 1:250000

۳۷. کاشان

مقیاس : 1:250000

۳۸. بروجن

مقیاس : 1:250000

۳۹. انارک

مقیاس : 1:250000

۴۰. خور

مقیاس : 1:250000


۱۱. زمین شناسی اقتصادی درمقیاس ۱:۵۰۰۰ محدوده غیور اصفهان

نویسنده : شهرام گلیائی

درمحدوده برگه زمین شناسی یکصد هزارم چادگان پی جوئی متعددی با منظور شناسایی کانی سازی انجام شده است . ومطالعات سالیان اخیر سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور منجر به شناسایی 4 زون کانه دار در محور عسگران – گنهران گردیده است . محدوده مورد مطالعه یکی از پتانسیل های معدنی می باشد ، که مطالعات اکتشافی درمقیاس 5000 : 1 توسط معاونت اکتشاف سازمان زمین شناسی درآن انجام گرفته است . درپروژه انجام شده ، پیجوئی های تکمیلی با منظور شناسایی احتمالی زون های کانه دار در محدوده ای با وسعت 400 هکتار دردستور کار قرارگرفت . با این منظور عملیات اکتشافی شامل تهیه نقشه زمین شناسی معدنی در مقیاس 5000 :1 کاوشهایی به منظور یافتن تونلهای احتمالی ، نمونه برداری وتعیین زونهای مینرالیزه ، به منظور ارزیابی کانسار درمحدوده صورت گرفته است . مطالعات بر روی زون کانه دار دولومیتی واکسیدان متشکل ازعناصر سرب ، روی ، نقره ومس به طول 7/1 کیلومتر وبا ضخامت چند سانتی متر تا 8 متر( ضخامت ظاهری ) درمجاورت یک گسل معکوس با راستای تقریبی شمال باختری – جنوب خاوری صورت پذیرفت . اکثر حفاریها و تونلها برروی این زون دولومیتی قرارگرفته است . زون کانه دار با عیارمتوسط 3/5 درصد سرب و 1/1 درصد روی می باشد . این زون دولومیتی درکنتاکت دو واحد چینه ای آهکی توده ای وآرژیلی مشاهده می گردد . که این واحد (kd1) باعث نفوذ پذیری سنگ آهک می شود واکثر حفاری وتونلهای موجود برروی این واحد صورت پذیرفته است . دگرسانی غالب در نواحی معدنی شامل دولومیتی شدن ، هماتیتی ولیمونیتی شدن وسیلیسی شدن می باشد . که ازاین میان واحد دولومیتی واکسیدان با رنگ قرمز آجری خود درنواحی کانی سازی بسیار حائز اهمیت است . امکان عمیق تر بودن زونهای کانه دار ازطریق حفاری قابل بررسی است وبه منظور تعیین گسترش دقیق تر زون کانه دار حفاری وژئوفیزیک پیشنهاد میگردد تا درصورت دستیابی به نتایج مثبت اقتصادی شدن کانسار کمک می کند .

۱۲. معرفی نواحی امیدبخش معدنی درورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ شهرضا

نویسنده : مسعود قلیپور

براساس طرح پنج ساله دوم در راستاى اهداف اکتشافى زون هاى بیست گانه، کنترل و شناسایى نواحى امیدبخش معدنى ورقه 100000 :1 شهرضا که یکى از ورقه هاى زون فریدن - ارسنجان مى باشد به اینجانب محول گردید. در این راستا براساس مطالعات سیستماتیک ژئوشیمیایى و ژئوفیزیک هوایى و زمین شناسى اقتصادى 4 محدوده امیدبخش معدنى جهت سرب و روى ،طلا و مس معرفى گردید. از این محدوده هاى اکتشافى 30نمونه جهت آنالیز و اندازه گیرى عناصر نقره، آرسنیک، باریت بیسموت، کبالت، کروندوم، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، نیکل، سرب، بریلیم، آنتیموان، قلع، استرانسیم، تیتانیم، تنگستن، روى و ... برداشت گردیده است. از نظر زمین شناسى منطقه مطالعاتى در زون سنندج – سیرجان قرار گرفته است. پتانسیل مواد معدنى محدوده مورد بررسى شامل پتانسیل معدنى سرب و روى در منطقه کهرویه در قسمت جنوبى ورقه و مواد نسوز در قسمت جنوب خاورى ورقه شهرضا و دولومیت در قسمت شمالى در مجاورت شهرستان شهرضا در چینه هاى رسوبى ژوراسیک و مصالح ساختمانى از نوع شن و ماسه تشکیل شده از سنگهاى خرد شده و برشهاى گسلى سنگهاى آهکى کرتاسه و یا کنگلومراى بختیارى و آبرفت هاى جدید قابل توجه مى باشد.

۱۳. اکتشافات نیمه تفضیلی کانسار روی - سرب گردنه رخ(لاتاریک)

نویسنده : مسعود قلیپور

درمتن می آید

۱۴. اﻛﺘﺸﺎف ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ورﻗﻪ ﻳﻜﺼﺪﻫﺰارم اردستان

نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

طرح اکتشاف مواد معدنی به روش های ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمیایی و شناسایی منابع غیر زنده دریایی

۱۵. اکشتاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در ورقه یک صدهزار کاشان

نویسنده : حسین ﻫﻤﺘﯿﺎن ﻧﺴﺘﺮن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ، رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻦ زاده، ﺑﻬﺰاد ﺑﺮاﺗﯽ

اکشتاف ژئوشیمیایی سیستماتیک در ورقه یک صدهزار کاشان

۱۶. گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ آذران

نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 آذران III NE 6257

۱۷. گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ باغ فین

نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 باغ فین 6257 I NW

۱۸. گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۲۵۰۰۰ چشمه کنگری

نویسنده : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1:25000 چشمه کنگری 6453 VI NW


۶۵. ژئوتوریسم کویر مرنجاب

تاريخ برگزاری : ۲۷ بهمن ۱۳۸۹

۶۸. برآورد حجم فاضلابهای صنعتی:ارائه روش و مطالعه موردی

تاريخ برگزاری : ۱۲ شهریور ۱۳۸۷


در صورت وقوع زلزله شدید در تهران: استان اصفهان مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور را برعهده می‏گیرد

رییس مرکز پیش‏گیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: در صورت وقوع زلزله‏ در تهران، مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور به استان اصفهان به عنوان استان جانشین واگذار می‏شود.

ادامه مطلب