مطالب مرتبط با کلید واژه " کرمان "


۳۱. اسفندقه

مقیاس : 1:100000

۳۲. پاگدار

مقیاس : 1:100000

نقشه و گزارش به صورت pdfموجود است.

۳۳. گوک

مقیاس : 1:100000

۳۴. خانه‌خاتون

مقیاس : 1:100000

۳۵. سبزواران

مقیاس : 1:100000

۳۶. محمدآباد کهنوج

مقیاس : 1:100000

۳۷. کهنوج

مقیاس : 1:100000

۳۸. قلعه‌منوجان

مقیاس : 1:100000

۳۹. بم

مقیاس : 1:100000

۴۰. جبال‌بارز

مقیاس : 1:100000


۳۱. ورقه یکصدهزار ارومیه اشنویه،گنگجین وسیلوانیه

نویسنده : سیمین مهدیزاده تهرانى و داوود رفاهى

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

۳۲. ورقه کاشان-کمربند ارومیه-دختر

نویسنده : سیمین مهدیزاده و فریبرز قریب –مهرداد مدنى گیوى –وحید فتوتى

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

۳۳. کمربند ارومیه-دخت- ورقه نطنز

نویسنده : سیمین مهدیزاده و فریبرز قریب –مهرداد مدنى گیوى –وحید فتوتى

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

۳۴. ورقه چاپان

نویسنده : مرتضى مسعودى

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

۳۵. کمربند ارومیه –دختر برگه حنا

نویسنده : مرتضى مسعودى و ناصر نعیمى قصابیان

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

۳۶. ورقه یکصد هزار بهشهر

نویسنده : فلوریز خیرى

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

۳۷. ورقه یکصد هزار جیان

نویسنده : سیمین مهدیزاده تهرانى و راضیه لک

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

۳۸. اولین تصویر ابر طیفى کشور

نویسنده : پوران بهنیا

پیشرفت‌هاى اخیرى که در زمینه سنجش از دور، اطلاعات جغرافیایى و کامپیوتر صورت گرفت منجر به توسعه سنجنده‌هاى ابر‌طیفى ( هایپراسپکترال ) و شکل‌گیرى شاخه جدیدى از مطالعات سنجش از دور گردید. تصویر‌بردارى ابر‌طیفى که به اسپکتروسکوپى تصویرى نیز معروف است تکنولوژى نستبا جدیدى است که در آغاز بمنظور بدست‌آوردن اطلاعات ژئوشیمیایى از سطح غیرقابل دسترس سیارات منظومه شمسى شکل گرفت ولى در سالهاى اخیر بیشتر براى بدست‌آوردن اطلاعات طیفى از سطح زمین بکار گرفته مى‌شود

۳۹. پروژه اکتشاف سیستماتیک درکمربند ارومیه دختر

پروژه اکتشاف سیستماتیک درکمربند ارومیه دختر

۴۰. گزارش مدل سازى اکتشافات سیستماتیک در کمربند ولکانیکى اورمیه دختر

گزارش مدل سازى اکتشافات سیستماتیک در کمربند ولکانیکى اورمیه دختر در محدوده شش برگه فاز اول


۳۱. معرفی مرجانهای فراسنین در مناطق شمالی استان کرمان

تاريخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۸۴

۳۶. معرفی بازوپایان فراسنین – فامنین در شمال کرمان

تاريخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۸۴