مطالب مرتبط با کلید واژه " کرمان "


۲۱. باغین

مقیاس : 1:100000

۲۲. بردسیر

مقیاس : 1:100000

۲۳. بافت

مقیاس : 1:100000

۲۴. بزار(ده سرد)

مقیاس : 1:100000

۲۵. دربند

مقیاس : 1:100000

۲۶. لکرکوه

مقیاس : 1:100000

۲۷. حرجند

مقیاس : 1:100000

۲۸. کرمان

مقیاس : 1:100000

۲۹. راین

مقیاس : 1:100000

۳۰. ساردوئیه

مقیاس : 1:100000


۲۱. ورقه یکصد هزارم شهر بابک

نویسنده : ناصر عابدیان و محمد رضا جان نثارى

اکتشافات چکشى درمقیاس 1:100.000

۲۲. رفسنجان(۱)

نویسنده : شرکت توسعه آقاى برنا و پانته آ گیاهچى ناظمه اشرفیان فر

پى جوى پلى متال با استفاده از GIS

۲۳. برگه رفسنجان &#۱۷۷۸;

نویسنده : سید على موسوى

کنترل صحرایى مناطق امید بخش

۲۴. گزارش رفسنجان I ۱:۱۰۰.۰۰۰

نویسنده : شیدا اسکندرى

تهیه نقشه پتانسیل معدنى

۲۵. استان کرمان

نویسنده : مانا رحیمى- علیرضا جعفرى راد- سید تقى دلاور -محمد صادقى

ایجاد بانک داده و مطالعه مناطق امید بخش

۲۶. ورقه شهر بابک

نویسنده : مژگان اصفهانى نژاد-مانا رحیمى

شناسایى نواحى امید بخش معدنى

۲۷. برگه هاى یکصد هزارمنطقه جبال بارز

نویسنده : سیمین مهدیزاده تهرانى و داوود رفاهى و حمید آقاجانى

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

۲۸. برگه یکصدهزار چاپان

نویسنده : سیمین مهدیزاده تهرانى مرتضى مسعودى

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

۲۹. ورقه هاى یکصدهزار ارومیه اشنویه،گنگجین وسیلوانیه

نویسنده : سیمین مهدیزاده تهرانى و داوود رفاهى

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

۳۰. ورقه مجور

نویسنده : فریبرز قریب و مهرداد مدنى گیوى بهار

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى


۲۴. پالئو اکولوژی سازند هجدک در شمال کرمان

تاريخ برگزاری : ۱۹ مهر ۱۳۸۴