مطالب مرتبط با کلید واژه " کرمان "


۱۱. پاریز

مقیاس : 1:100000

۱۲. سیرجان

مقیاس : 1:100000

۱۳. بهاباد

مقیاس : 1:100000

۱۴. داوران

مقیاس : 1:100000

۱۵. رفسنجان1

مقیاس : 1:100000

۱۶. چهارگنبد

مقیاس : 1:100000

۱۷. بلورد

مقیاس : 1:100000

۱۸. خبر

مقیاس : 1:100000

۱۹. راور

مقیاس : 1:100000

۲۰. زرند

مقیاس : 1:100000


۱۱. بررسى سفره هاى آبدار،

نویسنده : کیمیا قلم

پى گیرى آنومالیهاى مغناطیسى مشاهده شده در اندازه گیریهاى هوایى خاک

۱۲. اکتشاف طلا

نویسنده : شاهین

نام منطقه: زره شوران تکاب اهداف مورد نظر: اکتشاف طلا تاریخ انجام عملیات: 22/2/1370 بمدت 80 روز

۱۳. اکتشاف توده هاى سولفورى نیکل دار و اکتشاف کرومیت

نویسنده : یوسفى و کیمیا قلم

نام منطقه: سیخوران اسفندقه در چهارگوش سبزواران اهداف مورد نظر: اکتشاف توده هاى سولفورى نیکل دار و اکتشاف کرومیت

۱۴. بررسى کانى سازى مس

نویسنده : s.visic

نام منطقه: هفت خوان اهداف مورد نظر: بررسى ژئوفیزیکى آثار کانى سازى سرب و روى تاریخ انجام عملیات: از تاریخ 1/2/54 لغایت 20/2/54

۱۵. مطا لعات ژئوفیزیکى

نویسنده : کیمیا قلم – ع . محمدى جوآبادى – م . ر. صدیق فر

نام منطقه: عروسان “ کوه آیرکان “ اهداف مورد نظر: مطا لعات ژئوفیزیکى تاریخ انجام عملیات: مرحله اول در تاریخ 3/10 /62

۱۶. پوشانیدن رخنمون شیل ها

نویسنده : کیمیا قلم و همکارى جوآبادى

نام منطقه. تاریخ انجام : معدن کوشک “ بافق “ اهداف مورد نظر: پوشانیدن رخنمون شیل ها وهمچنین نواحى بین آنها بوده تا رابطه محورهاى مینرالیزه مشخص شود.

۱۷. انجام مطالعات ژئوفیزیکى بروش پلیرازسیون القایى و مقاومت سنجى

نویسنده : جو آبادى

ام منطقه: معدن سرب وروى قنات مروان اهداف مورد نظر: انجام مطالعات ژئوفیزیکى بروش پلیرازسیون القایى و مقاومت سنجى

۱۸. اجراى عملیات ژئوفیزیکى پیمایش مغناطیسى

نویسنده : . کیمیاقلم – ع. محمدى جو آبادى – م.ر. صدیق فر

نام منطقه: اسد آباد همدان اهداف مورد نظر: اجراى عملیات ژئوفیزیکى پیمایش مغناطیسى تاریخ انجام عملیات: 11/5/62

۱۹. عملیات ژئوفیزیکى معادن ایرانکوه (دامنه شمالى

نویسنده : کیمیا قلم-جوآبادى و شاهین

نام منطقه: تپه سرخ وگردنه ومنطقه رومرمرواقع در جنوب غرب گوشفیل اهداف مورد نظر: عملیات ژئوفیزیکى معادن ایرانکوه (دامنه شمالى تاریخ

۲۰. گزارش تحقیقات و مطالعات مکانیک خاک در راستاى مکان یابى شهر جدید بم

نویسنده : فریدون رضایى، مسعود عبدلى

شهر تاریخى بم با بیش از 2000 سال قدمت، در تاریخ پنجم دیماه یکهزاروسیصدوهشتاد و دو براثر یک زمین لرزه ، به تله ایى از خاک وآهن تبدیل شد و در این حادث دهها هزار کشته وزخمى شدند.


۱۱. چینه شناسی وژئوشیمی مرزفرازنین-فامنین درکرمان

تاريخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۸۴