مطالب مرتبط با کلید واژه

لرزهخیزی


۱. فعالیت خرد زمین لرزه ای در منطقه تهران

تاريخ برگزاری : ۱۸ بهمن ۱۳۸۰

۶. تعیین لرزه خیزی شهرستان اردبیل به روش قطعی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۸. بررسی پارامترهای جنبش زمین در سایت پارچین

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰