مطالب مرتبط با کلید واژه

چینه شناسی و فسیل شناسی


۵. معرفی فسیلهائی از خزندگان در پالئوژن زاگرس

تاريخ برگزاری : ۱۶ شهریور ۱۳۸۴

۹. پالئو اکولوژی سازند هجدک در شمال کرمان

تاريخ برگزاری : ۱۹ مهر ۱۳۸۴