مطالب مرتبط با کلید واژه

نفوذپذیری


۳. وضعیت نفوذپذیری و تزریق پذیری ساختگاه سد یامچی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۹. بررسی علل فرار آب از مخزن سد خاکی بناب مرند

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰