مطالب مرتبط با کلید واژه

هیدروکربن


۵. ارزیابی میزان بلوغ سنگ های منشاء چاه بینک - ۴

تاريخ برگزاری : ۱۴ اسفند ۱۳۸۶

۹. نمک هرمز در دشت آبادان (جنوب غرب ایران)

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰