مطالب مرتبط با کلید واژه

زمین شناسی مهندسی


۳. وضعیت نفوذپذیری و تزریق پذیری ساختگاه سد یامچی

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

۵. بررسی زمین شناسی مهندسی ساختگاه کوی ولیعصر اصفهان

تاريخ برگزاری : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۷

۷. محاسبه سوی تنش های اصلی اعمال شده بر سد امیرکبیر

تاريخ برگزاری : ۰۲ اسفند ۱۳۸۶

۸. بررسی زمین لغزشها در منطقه و حوضه آبخیز سد لتیان

تاريخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۸۵

۱۰. تحلیل پایداری سرریزهای تونلی سد کوثر

تاريخ برگزاری : ۰۲ اسفند ۱۳۸۵