خدمات- خدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنوان خدمت/وظیفهدسته بندیار‌ائه دهنده
خدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)خدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ذخایر ناحیه ایخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ذخایر فلزیخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ذخایر غیرفلزیخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ذخایر طلا و فلزات گرانبهاخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش ارزیابی و مطالعات فنی – اقتصادی ذخایرخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ژئوشیمیاییخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش حفاری‌های اکتشافی و نمونه برداریخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ژئوفیزیکیخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه نقشه توپوگرافی اکتشافیخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش / نقشه اکتشافات ژئوفیزیک هواییخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش و خدمات مشاوره ای کانه‌آراییخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
ارائه گزارش و خدمات مشاوره ای کانه‌آراییخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت اکتشاف
• ارائه گزارش و مقاطع میکروسکوپی دیرینه شناسی جانوریخدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی اکتشاف)معاونت زمین شناسی