گزارش ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش سیل و طوفان مازندران (هفتم مهر ۱۳۸۷) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرمازندران
بررسی پدیده شکاف طولی در زمین‌های کشاورزی روستای معین‌آباد، شهرستان ورامین (اردیبهشت ۱۳۸۹) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
گزارش نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ زنجانسایرسایرزنجان
گزارش نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ ورامینسایرسایرتهران
نقشه راه علوم زمین و معدن استان همدانسایرسایرهمدان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان زنجانسایرسایرزنجان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان هرمزگانسایرسایرهرمزگان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبیسایرسایرخراسان جنوبى
نقشه راه علوم زمین و معدن استان گلستانسایرسایرگلستان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان قزوینسایرسایرقزوین
نقشه راه علوم زمین و معدن استان قمسایرسایرقم
نقشه راه علوم زمین و معدن استان کرمانشاهسایرسایرکرمانشاه
نقشه راه علوم زمین و معدن استان کهگیلویه و بویراحمدسایرسایرکهکیلوییه
نقشه راه علوم زمین و معدن استان سمنانسایرسایرسمنان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان اردبیلسایرسایراردبیل
نقشه راه علوم زمین و معدن استان آذربایجان غربیسایرسایرآذربایجان غربى
گزارش بازدید مقدماتی از شکاف‌ها و فروچاله‌های زمین دشت ابرکوه (آذر ۱۳۹۵) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایریزد
نقشه راه علوم زمین و معدن استان آذربایجان شرقیسایرسایرآذربایجان شرقی
نگاشت فرونشست تهران و نواحی اطراف با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel۱اکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىتهران
گزارش نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰شیروانسایرسایرخراسان شمالى