گزارش ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۲۵ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
اکتشاف کانى سازى سولفیدى ( طلا )ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اکتشاف کانى سازى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اکتشاف کانى سازى مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)سایر موارد
اکتشاف کانى هاى سولفیدى مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)خراسان جنوبى
اکتشاف کانى هاى مغناطیسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىاصفهان
اکتشاف کانیها ى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
اکتشاف کانیهاى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
اکتشاف کانیهاى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىخراسان رضوى
اکتشاف کانیهاى سولفیدى مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)سایر موارد
اکتشاف کانیهاى مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)سایر موارد
اکتشاف کانیهاى مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)سمنان
اکتشاف کرومیتژئوفیزیک(تنظیم نشده)هرمزگان,بوشهر
اکتشاف کرومیتژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)سایر موارد
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)مازندران
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)مازندران
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)خراسان شمالى
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)یزد
اکتشاف مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
اکتشاف مسژئوفیزیک(تنظیم نشده)فارس,خراسان رضوى,ایلام