گزارش ها

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
اکتشاف کرومیتژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
عملیات اکتشافى ژئوفیزیکژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
بررسى ژئوفیزیکى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىفارس,تهران
بررسى ژئوفیزیکى آثار کانى سازى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسمنان,خراسان رضوى,تهران
مطالعه ساختمان زمین شناسى محل احداث ساختمان از نظر شکستگیهاژئوفیزیک(تنظیم نشده)تهران,اردبیل
تعیین محل مناسب براى حفر چاه آبژئوفیزیکروش لرزه نگارىتهران
ردیابى زندانهاى زیرزمینىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
اکتشاف سرب وروىژئوفیزیک(تنظیم نشده)مازندران,تهران
بررسى آبرفتهاى محدوده زمین واگذارى دماوندژئوفیزیک(تنظیم نشده)تهران
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیک(تنظیم نشده)همدان,خراسان شمالى,تهران
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش لرزه نگارىهمدان,خراسان شمالى,تهران
تعیین محل مناسب براى حفر چاه جهت باشگاه دارایىژئوفیزیک(تنظیم نشده)تهران
بررسى ضخامت رسوبات در محدوده انبارهاى پرندکژئوفیزیک(تنظیم نشده)مازندران,تهران
گزارش بررسى سالانه تغییرات چشمه آبگرم لاریجان در پى زمین لرزه‌هاى ۱۸ تا ۲۷ مهرماه ۱۳۸۱سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرفارس,تهران
گزارش زمین لرزه هاى تیر ماه ۱۳۸۳منطقه پاقلعه شهربابکزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىیزد,گیلان,کرمان,کردستان,تهران,بوشهر,آذربایجان غربى,آذربایجان شرقی
گزارش بازدید ۲۹ مهر ۱۳۸۳ از پیامد هاى فرونشست در دشت معین آباد ورامینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرهمدان,فارس,تهران
بررسى آسیبهاى ساختمانى در مجاورت قنات ولى آباد قرچکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردرج نوع گزارش براى مدیرگیلان,خراسان رضوى,تهران,بوشهر,اردبیل
بررسى مکانیسم و علل تشکیل شکافهاى زمین در منطقه معین آباد ـ ورامینزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىتهران
بررسى فرونشست زمین در دشت تهران- شهریار(گزارش نخست)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىیزد,همدان,هرمزگان,مرکزى,مازندران,لرستان,گیلان,کرمان,کردستان,قم,فارس,خراسان شمالى,خراسان رضوى,تهران,بوشهر,ایلام,اصفهان,اردبیل,آذربایجان شرقی
بررسى علل وقوع سیل و راهکارهاى پیشگیرى از تلفات و خسارات آن در رودخانه سه‏هزار تنکابن – استان مازندرانزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىیزد,مازندران,تهران,بوشهر,اردبیل,آذربایجان شرقی