گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
بررسى اجمالى علت وقوع فرونشست جنوب غرب تهرانزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىتهران
بررسى علل وقوع سیل و راهکارهاى پیشگیرى از تلفات و خسارات آن در رودخانه سه‏هزار تنکابن – استان مازندرانزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىیزد,مازندران,تهران,بوشهر,اردبیل,آذربایجان شرقی
بررسى فرونشست زمین در دشت تهران- شهریار(گزارش نخست)زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىیزد,همدان,هرمزگان,مرکزى,مازندران,لرستان,گیلان,کرمان,کردستان,قم,فارس,خراسان شمالى,خراسان رضوى,تهران,بوشهر,ایلام,اصفهان,اردبیل,آذربایجان شرقی
بررسى مکانیسم و علل تشکیل شکافهاى زمین در منطقه معین آباد ـ ورامینزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىتهران
گزارش زمین لرزه هاى تیر ماه ۱۳۸۳منطقه پاقلعه شهربابکزمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکناپایداریهاى دامنه‌اىیزد,گیلان,کرمان,کردستان,تهران,بوشهر,آذربایجان غربى,آذربایجان شرقی
تعیین محل مناسب براى حفر چاه جهت باشگاه دارایىژئوفیزیک(تنظیم نشده)تهران
بررسى ضخامت رسوبات در محدوده انبارهاى پرندکژئوفیزیک(تنظیم نشده)مازندران,تهران
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیک(تنظیم نشده)همدان,خراسان شمالى,تهران
بررسى آبرفتهاى محدوده زمین واگذارى دماوندژئوفیزیک(تنظیم نشده)تهران
اکتشاف سرب وروىژئوفیزیک(تنظیم نشده)مازندران,تهران
مطالعه ساختمان زمین شناسى محل احداث ساختمان از نظر شکستگیهاژئوفیزیک(تنظیم نشده)تهران,اردبیل
بررسى ژئوفیزیکى آثار کانى سازى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسمنان,خراسان رضوى,تهران
ردیابى زندانهاى زیرزمینىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
اکتشاف کرومیتژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
عملیات اکتشافى ژئوفیزیکژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
بررسى ژئوفیزیکى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىفارس,تهران
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش لرزه نگارىهمدان,خراسان شمالى,تهران
تعیین محل مناسب براى حفر چاه آبژئوفیزیکروش لرزه نگارىتهران
نگاشت فرونشست تهران و نواحی اطراف با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel۱اکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىتهران
گزارش سیلاب شهرستان پاکدشت (مهر ۱۳۹۴) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران