گزارش ها

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۵۲ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش آب خلیج چابهارسایرسایرسیستان و بلوچستان
چینه نگاری لرزه ای رسوبات زیر بستر دریای کاسپین بخش غربی سفید رودسایرسایرگیلان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان کردستانسایرسایرکردستان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان خوزستانسایرسایرخوزستان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان مازندرانسایرسایرمازندران
نقشه راه علوم زمین و معدن استان مرکزیسایرسایرمرکزى
هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی و سطحی شهر ساری با نگرش زمین شناسی پزشکیسایرسایرمازندران
بررسی آسیب‌های ساختمانی در روستای مافتون شهر ری (تیر ۱۳۹۲) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
گزارش بررسی آخرین وضعیت مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در جنوب باختر دشت تهران (بهمن ۱۳۹۰) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله هفت چنار تهران (آبان ۱۳۹۰) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
بررسی نشست زمین و آسیب‌های ساختمانی در محله شهادت شهر ری (مرداد ۱۳۹۰) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
گزارش سیل و طوفان مازندران (هفتم مهر ۱۳۸۷) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرمازندران
بررسی پدیده شکاف طولی در زمین‌های کشاورزی روستای معین‌آباد، شهرستان ورامین (اردیبهشت ۱۳۸۹) - گروه آب‌زمین شناسیسایرسایرتهران
گزارش نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ زنجانسایرسایرزنجان
گزارش نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ ورامینسایرسایرتهران
نقشه راه علوم زمین و معدن استان همدانسایرسایرهمدان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان زنجانسایرسایرزنجان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان هرمزگانسایرسایرهرمزگان
نقشه راه علوم زمین و معدن استان خراسان جنوبیسایرسایرخراسان جنوبى
نقشه راه علوم زمین و معدن استان گلستانسایرسایرگلستان