گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
آذربایجان شرقى(قره چیلر,قره دره ,دوزال)اکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىسایر موارد
آذربایجان شرقى(قره چیلر,قره دره ,دوزال)اکتشافات غیر فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
آذربایجان شرقى(قره چیلر,قره دیلر,سیه رود ودستجرد)اکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد
افیولیت هاى جنوب-جنو ب شرق ایراناکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىسایر موارد
اکتشافات مقدماتى افق لاتریت حیدرآباداکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىآذربایجان شرقی
پروژه اکتشاف پتاس سنگى در استان هاى فارس و بوشهراکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىفارس,بوشهر
زون طارماکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىزنجان
طرح اکتشاف سازندهای زمین شناسی جهت تولید آجراکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىکرمانشاه
گزارش اکتشاف تفصیلی گارنت ده سلماکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىخراسان جنوبى
گزارش پی جویی و بررسیهای اکتشافی بر در شمال شرق چهار گوش تکاب و مناطق مستعدد در ورقهاکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىآذربایجان غربى
گزارش زمین شناسی و معدنی آهک چناره شمال اندیمشکاکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىخوزستان
مطالعه و اکتشاف مواد معدنى در شهرستان فیروزآباداکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىفارس
نگاشت فرونشست تهران و نواحی اطراف با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel۱اکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىتهران
ورقه حلباکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد
ورقه آملاکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىمازندران
ورقه جیاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد
ورقه حنااکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد
ورقه زنجاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىزنجان
ورقه ماهنشاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم اشنوىاکتشافات غیر فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد