گزارش ها

نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
پروژه اکتشاف پتاس سنگى در استان هاى فارس و بوشهراکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىفارس,بوشهر
گزارش پی جویی و بررسیهای اکتشافی بر در شمال شرق چهار گوش تکاب و مناطق مستعدد در ورقهاکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىآذربایجان غربى
گزارش زمین شناسی و معدنی آهک چناره شمال اندیمشکاکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىخوزستان
مطالعه و اکتشاف مواد معدنى در شهرستان فیروزآباداکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىفارس
گزارش اکتشاف تفصیلی گارنت ده سلماکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىخراسان جنوبى
طرح اکتشاف سازندهای زمین شناسی جهت تولید آجراکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىکرمانشاه
اکتشافات مقدماتى افق لاتریت حیدرآباداکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىآذربایجان شرقی
آذربایجان شرقى(قره چیلر,قره دره ,دوزال)اکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىسایر موارد
زون طارماکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىزنجان
نگاشت فرونشست تهران و نواحی اطراف با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel۱اکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىتهران