گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
ورقه یکصد هزارم ماکىاکتشافات غیر فلزیاکتشاف چکشىسایر موارد
آذربایجان شرقى(قره چیلر,قره دره ,دوزال)اکتشافات غیر فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه یکصد هزارم قطوراکتشافات غیر فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه یکصد هزارم اشنوىاکتشافات غیر فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه یکصد هزارم اشنویهاکتشافات غیر فلزیمعرفى نواحى امید بخشآذربایجان غربى
ورقه یکصد هزارم اسفندقهاکتشافات غیر فلزیمعرفى نواحى امید بخشسایر موارد
ورقه زنجاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىزنجان
ورقه آملاکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىمازندران
ورقه حلباکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد
ورقه ماهنشاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد
ورقه حنااکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد
ورقه جیاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد
آذربایجان شرقى(قره چیلر,قره دیلر,سیه رود ودستجرد)اکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم کاشاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف چکشىسایر موارد
افیولیت هاى جنوب-جنو ب شرق ایراناکتشافات غیر فلزیاکتشاف مقدماتىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم هشتروداکتشافات غیر فلزیاکتشاف چکشىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم سبزواراکتشافات غیر فلزیاکتشاف چکشىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم سوریاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف چکشىسایر موارد
ورقه یکصد هزارم شهر بابکاکتشافات غیر فلزیاکتشاف چکشىکرمان
ورقه یکصد هزارم گلپایگاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف چکشىسایر موارد