گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
گزارش مطالعات ژئوفیزیک هوایی به روش مغناطیس سنجی و رادیومتری در ورقه چاپانژئوفیزیک هواییپردازش و تفسیر داده هاى ژئوفیزیکىآذربایجان شرقی
شرح فعالیتهاى گروه ژئوفیزیک هوایىژئوفیزیک هواییپردازش و تفسیر داده هاى ژئوفیزیکىخراسان شمالى