گزارش ها

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
نگاشت فرونشست تهران و نواحی اطراف با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel۱اکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىتهران
ورقه زنجاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىزنجان
ورقه آملاکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىمازندران
ورقه حلباکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد
ورقه ماهنشاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد
ورقه حنااکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد
ورقه جیاناکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد
آذربایجان شرقى(قره چیلر,قره دیلر,سیه رود ودستجرد)اکتشافات غیر فلزیاکتشاف تفضیلىسایر موارد