گزارش ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
اکتشاف آپاتیت که همراه با کانى هاى مگنتیک مى باشدژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
آشکارسازى ساختارهاى باستانى مدفونژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىزنجان
تعیین نشانه هائى از شهر باستانى پارسه و حریم درجه یک تخت جمشیدژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىبوشهر
اکتشاف کرومیتژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
اکتشاف کانى سازى سولفیدى ( طلا )ژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
اجراى عملیات ژئوفیزیکى پیمایش مغناطیسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىهمدان,کرمانشاه,کرمان
انجام مطالعات ژئوفیزیکىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
مطالعات ژئوفیزیکىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسمنان,خراسان شمالى,آذربایجان شرقی
عملیات اکتشافى ژئوفیزیکژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىتهران
انجام مطالعات ژئوفیزیکىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
بررسى ژئوفیزیکى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىفارس,تهران
بررسى کانى سازى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىکرمان
بررسى ژئوفیزیکى آثار کانى سازى سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسمنان,خراسان رضوى,تهران
بررسى مغناطیسىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىسایر موارد
بررسى وتعیین حدود وخصوصیات سنگ مادر آنتیموانژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىهمدان,کردستان,بوشهر
اکتشاف سرب و روىژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد
اکتشاف کانیهاى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىخراسان رضوى
مطالعه کانى سازى مسژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىآذربایجان شرقی
اکتشاف کانیهاى آهنژئوفیزیکروش مغناطیس سنجىیزد