گزارش ها

نمایش ۱۰۱ تا ۱۰۱ مورد از کل ۱۰۱ مورد.
عنوانگروهنوع گزارشاستانفایل
 
نقشه پیش بینى ژئوشیمیایى فلززائى برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ ورزقان (شمال غرب اهر)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزارآذربایجان شرقی