اکتشاف سرب

گروه ژئوفیزیک
استان اصفهان
نویسنده کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۶

خلاصه توضیحات

نام منطقه: معادن ایرانکوه اصفهان اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب تاریخ انجام عملیات: بهمن ماه 1366 موقعیت جغرافیایى: منطقه هاى کلاه دروازه و

توضیحات

نام منطقه: معادن ایرانکوه اصفهان اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب تاریخ انجام عملیات: بهمن ماه 1366 موقعیت جغرافیایى: منطقه هاى کلاه دروازه و تپه سرخ روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه و IP نتایج بدست آمده از عملیات: در منطقه کلاه دروازه آنومالى قابل توجهى که وجود سولفور سرب را مشخص کند وجود ندارد. در منطقه تپه سرخ براى پى بردن به عمق و شیب آنومالى هاى مشاهده شده احتیاج به کار تکمیلى مى باشد. تهیه کنندگان: ج. کیمیا قلم

کلید واژه ها: اصفهان