بررسى کارایى روشهاى ژئوفیزیکى در اکتشاف کانسارهاى سلستین

گروه ژئوفیزیک
استان خوزستان
نویسنده یوسفى و رمضى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۰

خلاصه توضیحات

نام منطقه: لیکک و ترتاب در استان کهکیلویه و بویر احمد اهداف مورد نظر: بررسى کارایى روشهاى ژئوفیزیکى در اکتشاف کانسارهاى سلستین

توضیحات

نام منطقه: لیکک و ترتاب در استان کهکیلویه و بویر احمد اهداف مورد نظر: بررسى کارایى روشهاى ژئوفیزیکى در اکتشاف کانسارهاى سلستین تاریخ انجام عملیات: اردیبهشت 1370 موقعیت جغرافیایى: حدود 30 کیلومترى شمال بهبهان و در فاصله 5-4 کیلومترى بخش لیکک روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه با استفاده از دستگاه ترامتر سوئدى و گرانى سنجى با استفاده از دستگاه CG-2 . نتایج بدست آمده از عملیات: با توجه به رسهاى در بر گیرنده کانه و کوچک بودن ابعاد عدسیهاى کانه روش مقاومت ویژه کارایى قابل توجهى از خود نشان نمیدهد. از طرفى چون جرم مخصوص کانى سلستین تفاوت قابل توجهى با سنگهاى آهکى و رسهاى دارد روش گرانى سنجى در صورت بزرگ بودن ابعاد عدسیها جوابهاى قابل قبولى را ارائه خواهد. تهیه کنندگان: ا. یوسفى ح. رمضى

کلید واژه ها: خوزستان