معرفى میکروفسیل ها و خصوصاْ فرامینیفرها

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان تهران
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۸۷

خلاصه توضیحات

جهت آشنائى دانشجویان با مفهوم علم میکروپالئونتولوژى و کاربرد آن در زمین شناسى مختصر تعریفى به شرح زیر ارائه مى شود که در صورت مفید بودن ادامه آن در مهارت کاربردى تر آن، ابعاد و شاخه هاى دیرینه شناسى ادامه مى یابد.

توضیحات

معرفى میکروفسیل ها و خصوصاْ فرامینیفرها- بخش اول معرفى میکروفسیل ها و خصوصاْ فرامینیفرها- بخش دوم معرفى میکروفسیل ها و خصوصاْ فرامینیفرها- بخش سوم معرفى میکروفسیل ها و خصوصاْ فرامینیفرها- بخش چهارم معرفى میکروفسیل ها و خصوصاْ فرامینیفرها- بخش پنجم معرفى میکروفسیل ها و خصوصاْ فرامینیفرها- بخش ششم معرفى میکروفسیل ها و خصوصاْ فرامینیفرها- بخش هفتم

کلید واژه ها: تهران