اکتشاف سرب و روى

گروه ژئوفیزیک
استان زنجان , فارس
نویسنده کیمیا قلم و ناصرى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۶

خلاصه توضیحات

نام منطقه: انگوران زنجان اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: مهر ماه 1366 موقعیت جغرافیایى

توضیحات

نام منطقه: انگوران زنجان اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب وروى تاریخ انجام عملیات: مهر ماه 1366 موقعیت جغرافیایى: محدوده معدن سرب و روى انگوران زنجان روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه وIP با استفاده از دستگاه Scintrex نتایج بدست آمده از عملیات: بررسى آنومالیها وجود مواد سولفوره بغیر ازسولفور روى را تائید مى کند. تهیه کنندگان: ج.کیمیاقلم- ض.ناصری.

کلید واژه ها: زنجان فارس