بررسى ژئوفیزیکى سولفور هاى فلزى بخصوص کبالتیت

گروه ژئوفیزیک
استان بوشهر , زنجان
نویسنده شاهین
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: بایچه باغ زنجان اهداف مورد نظر: بررسى ژئوفیزیکى سولفور هاى فلزى بخصوص کبالتیت تاریخ انجام عملیات: 13/4/1364

توضیحات

نام منطقه: بایچه باغ زنجان اهداف مورد نظر: بررسى ژئوفیزیکى سولفور هاى فلزى بخصوص کبالتیت تاریخ انجام عملیات: 13/4/1364 لغایت 28/4/1364 موقعیت جغرافیایى: 140 کیلومترى شمال غرب زنجان روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه وIP با استفاده از دستگاه Scintrex و مغناطیس با استفاده از Proton Precession magnetometer نتایج بدست آمده از عملیات: با توجه به بررسى هاى بعمل آمده از مجموع 3 روش بکار رفته مشخص گردید که هیچگونه آنومالى ژئوفیزیکى که بیانگر وجود توده مینرالیزه باشد وجود ندارد. تهیه کنندگان: ا.شاهین

کلید واژه ها: بوشهر زنجان