بررسى سولفیدها و تعیین توپوگرافى آبرفتهاى زیرین

گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده یانگ
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۹

خلاصه توضیحات

نام منطقه: دشان آذربایجان اهداف مورد نظر: بررسى سولفیدها در عمق در زون خرد شده و تعیین توپوگرافى آبرفتهاى زیرین

توضیحات

نام منطقه: دشان آذربایجان اهداف مورد نظر: بررسى سولفیدها در عمق در زون خرد شده و تعیین توپوگرافى آبرفتهاى زیرین تاریخ انجام عملیات: 19 تا 27 ژوئن 1978 روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژهRSP-6 (AEOI) و IP با استفاده از Scintrex IPR-8 و مغناطیس با استفاده از G816 Proton Precession magnetometer نتایج بدست آمده از عملیات: روش پلاریزاسیون القایى در آشکارسازى منشا کانى سازى سولفیدى در منطقه اصلى موفق نبود ولى در حاشیه منطقه آثارى از مس دیده شد و با توجه به بزرگ بودن مقیاس توپوگرافى سنگ کف بخوبى مشخص نشد و بوسیله مغناطیس سنجى کنتاکتها و شیب آنها و مناطق با نفوذ پذیرى بالا مشخص گردید. تهیه کنندگان: م. یانگ  

کلید واژه ها: سایر موارد