مرز کرتاسه-ترسى یر در کپه داغ

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان سایر موارد
نویسنده منوچهر پدرامى
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۷۷

خلاصه توضیحات

مرز کرتاسه-ترسى یر در کپه داغ

توضیحات

مرز کرتاسه-ترسى یر در کپه داغ (PDF)

کلید واژه ها: سایر موارد