اشاره اى اجمالى به رویدادهاى کوهزائى و محیط تشکیل فسفاتهاى رسوبى پس از ژوراسیک ایران از دیدگاه تکتونیک ورقها

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده فاطمه اشکان، منوچهر پدرامى
تاریخ انتشار ۲۳ اسفند ۱۳۶۱

خلاصه توضیحات

افقهاى فسفاتى ایران را مى توان از نظر مدل تکتونیکى به دو دسته تقسیم نمود، یکى افقهاى فسفاتى پالئوزوئیک که محیط تشکیل آنها دریاهاى کم عمق تشکیل شده بر سطح پلاتفرم بوده و دیگر افقهاى کرتاسه و ترسى‌یر که در حوضه هاى کم عمق «زمین ناودیس» (geosyncline) زاگرس (نواحى کم عمق دریاى تتیس) تشکیل گردیده اند.

توضیحات

اشاره اى اجمالى به رویدادهاى کوهزائى و محیط تشکیل فسفاتهاى رسوبى پس از ژوراسیک ایران از دیدگاه تکتونیک ورقها  (PDF)