زمین شناسى کواترنر و پارینه اقلیم منطقه اراک ـ کویر میقان

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
نویسنده منوچهر پدرامى
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۷۰

توضیحات

زمین شناسى کواترنر و پارینه اقلیم منطقه اراک ـ کویر میقان PDF