مرز نئوژن – کواترنر در نهشته هاى دریایى ناحیه بریس (ساحل مکران)،۱۳۷۰

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان سایر موارد
نویسنده منوچهر پدرامى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۰

خلاصه توضیحات

روش معمول تعیین مرز بین سیستم‌ها استفاده از فسیل است. مرز بین دو سیستم نئوژن و کواترنر نیز نمى تواند از این قاعده مستثنى باشد.

توضیحات

مرز نئوژن – کواترنر در نهشته هاى دریایى ناحیه بریس (ساحل مکران)،1370

کلید واژه ها: سایر موارد