سن مطلق قاعده رویداد مغناطیسى Olduvai حداکثر ۷۵۰ هزار سال است،۱۳۶۶

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان سایر موارد
نویسنده منوچهر پدرامى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۶

خلاصه توضیحات

گفتار حاضر برگردان مقاله اى است که در دوازدهمین کنگره زمین شناسى کواترنر در تابستان سال جارى در کانادا ارائه گردید.

توضیحات

سن مطلق قاعده رویداد مغناطیسى Olduvai حداکثر 750 هزار سال است،1366 (PDF)

کلید واژه ها: سایر موارد