اکتشاف بوکسیت و مواد آلومو سیلیکاته

گروه ژئوفیزیک
استان بوشهر
نویسنده کیمیا قلم- ع. محمدى جوآبادى- ا. شاهین
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: کیاسر در جنوب شرقى سارى اهداف مورد نظر: اکتشاف بوکسیت و مواد آلومو سیلیکاته تاریخ انجام عملیات: 4/4/1363 تا 27/5/1363

توضیحات

نام منطقه: کیاسر در جنوب شرقى سارى اهداف مورد نظر: اکتشاف بوکسیت و مواد آلومو سیلیکاته تاریخ انجام عملیات: 4/4/1363 تا 27/5/1363 جمعا 45 روز موقعیت جغرافیایى: ناحیه لنگر و شاهکوه در ناحیه کیاسر روش و دستگاه اندازه گیرى: سونداژ الکتریک با استفاده از دستگاه Sercel مغناطیس سنجى استفاده از Proton Precession Magnetometer نتایج بدست آمده از عملیات: در منطقه کیاسر نتایج مغناطیس سنجى آنومالیهاى ضعیفى را نشان داد که احتمالا مربوط به مواد فرومغناطیس میباشد که با توجه به بررسى هاى انجام شده در اینجا معرف بوکسیت نمى باشد. تهیه کنندگان: ج. کیمیا قلم- ع. محمدى جوآبادى- ا. شاهین

کلید واژه ها: بوشهر