نام منطقه: عباس آباد در استان مازندران اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: ۱۰ مه تا ۱۰ جولاى ۱۹۶۹ موقعیت جغرافیایى: گورخان

گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۹

خلاصه توضیحات

نام منطقه: عباس آباد در استان مازندران اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 10 مه تا 10 جولاى 1969 موقعیت جغرافیایى: گورخان

توضیحات

نام منطقه: عباس آباد در استان مازندران اهداف مورد نظر: اکتشاف مس تاریخ انجام عملیات: 10 مه تا 10 جولاى 1969 موقعیت جغرافیایى: گورخان واقع در 25 کیلومترى جنوب غربى عباس آباد و چوگاندرسر واقع در 18 کیلومترى جنوب عباس آباد و دامن ژاله در 4 کیلومترى شمال عباس آباد روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه IP و SP با استفاده از دستگاه Seigel Mark VI و مغناطیس سنجى با استفاده از MF-1 Fluxgate نتایج بدست آمده از عملیات: پس از پیشنهاد نقاط حفارى با توجه به نتایج حاصله مشخص گردید که آنومالى هاى IP مشاهده شده مربوط به کانى سازى مس نبوده و بعضا مربوط به کانیهاى آهن مى باشد تهیه کنندگان: ه. نیکلاس

کلید واژه ها: سایر موارد