وضعیت رخداد بلایاى طبیعى در برخى از شهرهاى کشور

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان سایر موارد
نویسنده مدیریت زمین‌شناسى مهندسى و زیست محیطى
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

ارزیابى مخاطرات زمین شناسى در هر مکان به سبب تنوع و پیچیدگى پدیده‌هاى زمین شناسى کارى بس دشوار بوده و آگاهى از چگونگى رویداد و عملکرد پدیده‌هاى مخاطره‌آمیز و مشکل ساز نیازمند بررسیهاى دقیق و کامل محلى و ناحیه‌اى مى‌باشد.

توضیحات

وضعیت رخداد بلایاى طبیعى در برخى از شهرهاى کشور (PDF)

کلید واژه ها: سایر موارد